Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập các site giả mạo tránh bị hack tài khoản và dính virus

Sự Trở Lại Của Huyền Thoại - Chapter 36

[Cập nhật lúc: 01:55 30/01/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Truyện tranh NetTruyen
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 1
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 2
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 3
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 4
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 5
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 6
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 7
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 8
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 9
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 10
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 11
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 12
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 13
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 14
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 15
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 16
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 17
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 18
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 19
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 20
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 21
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 22
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 23
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 24
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 25
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 26
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 27
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 28
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 29
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 30
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 31
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 32
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 33
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 34
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 35
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 36
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 37
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 38
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 39
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 40
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 41
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 42
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 43
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 44
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 45
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 46
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 47
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 48
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 49
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 50
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 51
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 52
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 53
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 54
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 55
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 56
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 57
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 58
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 59
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 60
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 61
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 62
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 63
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 64
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 65
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 66
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 67
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 68
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 69
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 70
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 71
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 72
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 73
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 74
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 75
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 76
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 77
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 78
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 79
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 80
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 81
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 82
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 83
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 84
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 85
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 86
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 87
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 88
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 89
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 90
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 91
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 92
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 93
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 94
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 95
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 96
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 97
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 98
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 99
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 100
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 101
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 102
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 103
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 104
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 105
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 106
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 107
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 108
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 109
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 110
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 111
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 112
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 113
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 114
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 115
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 116
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 117
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 118
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 119
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 120
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 121
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 122
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 123
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 124
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 125
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 126
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 127
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 128
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 129
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 130
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 131
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 132
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 133
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 134
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 135
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 136
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 137
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 138
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 139
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 140
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 141
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 142
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 143
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 144
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 145
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 146
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 147
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 148
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 149
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 150
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 151
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 152
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 153
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 154
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 155
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 156
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 157
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 158
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 159
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 160
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 161
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 162
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 163
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 164
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 165
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 166
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 167
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 168
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 169
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 170
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 171
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 172
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 173
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 174
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 175
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 176
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 177
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 178
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại chap 36 - Trang 179
Truyện tranh NetTruyen
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ; nếu đạt đủ tiêu chí mà không bình luận được có thể dùng chức năng báo lỗi để được xử lý
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Nam Dao
Nam Dao Cấp 4
Đm đúng là truyện rác rác từ thằng main đến dàn harem của nó. Thằng main có tiền cái cũng chơi con này con kia. Mà mấy con trong harem thì cũng cho thằng nọ thằng kia địt tung lồn
Bri Đại Đế
Bri Đại Đế Cấp 4
Nam Daongáo lồn à man chơi con này con kia đâu thằng não tàn
Nugget
Nugget Cấp 4
Nam DaoMan thử nghĩ man là con gái tự nhiên 1 bọn khả nghi theo dõi man rồi xin làm quen man rồi còn dàn harem của main nó chơi nhưng nó đã tỏ tình hay chấp nhận tình cảm đâu bọn kia thích main thì cố main yêu nó chả ai nói main yêu bọn nó main nó
Tiên đế họ Nguyễn
Tiên đế họ Nguyễn Cấp 4
Tao cảnh báo 3 bọn mày trc thanh main có võ đó
davinci
davinci Cấp 3
emo
Duyên Thùy
Duyên Thùy Cấp 4
Rồi sao rành tiếng Hàn dữ dị
Mỹ Liên Bến Te
Mỹ Liên Bến Te Cấp 3
Duyên ThùyĐọc lướt à? Main được thần ngoại ngữ dạy học 20 thứ tiếng đó
Duyên Thùy
Duyên Thùy Cấp 4
Mỹ Liên Bến TeLướt gì? Main người Hàn phải nói tiến Hàn rồi, tui đang nói cô gái Hongkong kìa, mới gặp gia đình main nói được vài câu, giờ vài chap nói như người bản địa rồi.
Battu Olala
Battu Olala Cấp 5
ui là cặp chị em sinh đôi à
đổi giới nhanh vậy - cứ tưởng là cặp anh em sinh đôi chứ
hay là main đổi đời, điều kiện sung sướng 2 đứa phát dục đổi giới luôn
emo
Kim lục Minh kỳ
Kim lục Minh kỳ Cấp 3
Truyện này có nu9 ko mn emo
Kẻ Lang Thang
Kẻ Lang Thang Cấp 5
Kim lục Minh kỳCó chứ! Đang mặc đồ màu đỏ hở tí dú và muốn lòi cả lồn ra đó
Ta là Tán tu
Ta là Tán tu Cấp 4
Kẻ Lang ThangĐồ bơi mà cha kể như đồ khiêu d*m vậyemo
Battu Olala
Battu Olala Cấp 5
Ta là Tán tuvẽ cho mình xem thôi
mà tôi thíchemo
Đức Huy
Đức Huy Cấp 4
gái giờ con nào chả thế quen đc thằng giàu đẹp trai bố làm to mẹ chả thích quá thấy thằng ny mình phèn đéo cùng đẳng cấp với mình thì chả theo thằng kia
Miu Miu
Miu Miu Cấp 4
Truyện chữ bộ này tên gì thế mn thấy mấy ông bảo cùng tên mà tìm ko thấy
Mày Đừng Có Láo
Mày Đừng Có Láo Cấp 5
Con 4' kia ngủ với người khác để bố lên chức, rồi bảo chia tay mẹ loại đỹ sao từ đầu ko bảo là có bạn trai r đi còn tranh thằng main với con tóc vàng làm gì moẹ để cho ngta đụ nát lồn quay lại bảo " mình và anh ta chia tay " thế mày có hẹn hò với thằng đó chưa mà bảo chia tay, từ đầu đến cuối chưa nhắc chuyện mày có bạn trai với thằng main luôn á, nếu bị ép thì sao từ lúc main dụng ko lại giải thích đi hoặc đổi main ra khỏi trường rồi bảo vậy địt mẹ, mới đầu t cũng ngỡ nó là nữ 9 ai dè con này còn thối hơn những phản diện kia, con này đinh lấy 2 thằng làm bạn trai đây mà
Luies
Luies Cấp 4
Mày Đừng Có Láomain về với clara là đẹp
NTR Hater
NTR Hater Cấp 5
LuiesKhông có chuyện đó đâu, thằng tác giả chim bé cho Clara kết hôn và có con với thằng khác rồi
Thần Hi Chi Tinh
Thần Hi Chi Tinh Cấp 4
NTR Hatervcl tin chuẩn ko anhemo
NTR hater
NTR hater Cấp 5
Thần Hi Chi TinhChuẩn chứ , truyện chữ chap 399 , cùng tên tiếng Anh
Dark Đạo
Dark Đạo Cấp 4
NTR hater Có bản tiếng việt nhé =))
NTR Hater
NTR Hater Cấp 5
Dark ĐạoChả quan trọng , thằng main vẫn để mất con Clara
Dark Đạo
Dark Đạo Cấp 4
NTR Hater Bt mà =)))))
Tà Thần
Tà Thần Cấp 4
NTR hater Xin name, để chứng thưch
NTR Hater
NTR Hater Cấp 5
Tà ThầnCùng tên với truyện luôn bạn tôi , ở chap 399 ấy
NTR Hater
NTR Hater Cấp 5
Tà ThầnÝ t là cùng tên với truyện tranh ý
Fan Alan Walker
Fan Alan Walker Cấp 4
NTR HaterHàn Quốc nó khác với VN toàn xem tình yêu như trò đùa nếu không đến được với nhau chả có gì lạ
Khóm ngon nè ăn hom
Khóm ngon nè ăn hom Cấp 4
NTR HaterỦa thế ai là nu9 emo
SUNG JIN-WOO
SUNG JIN-WOO Cấp 4
NTR HaterCho mik hỏi là main hốt em nào vậy bn
NTR Hater
NTR Hater Cấp 5
SUNG JIN-WOOHarem bạn ơi
NTR Hater
NTR Hater Cấp 5
Khóm ngon nè ăn homKo có nu9 , chỉ có harem thôi bạn
Khóm ngon nè ăn hom
Khóm ngon nè ăn hom Cấp 4
NTR Hateremothích chung thủy nhưng mà hay nên chấp nhậnn👍
STFU
STFU Cấp 4
chap sau cù lao xác sống kiểu: em sai r cho em đi lại
Lt
Lt Cấp 4
Ủa 2 bé nó nhiêu tuổi mà toa tròn thế
Zz
Zz Cấp 4
LtThưa main 2t nhé :)) gần 16t cmnr nảy nở vcl main gần 18t
STFU
STFU Cấp 4
Zzđúng nhà có phúc :))
No No
No No Cấp 4
tưởng 1 nhà, thành 3 nhà mợ luôn :)))
Tran Nhan
Tran Nhan Cấp 4
3 nhà này chuẩn bị lên đường vs main
Nghiê
Nghiê Cấp 4
ngắm nhầm ng rồi mấy anh zai ạemo
Quang Anh
Quang Anh Cấp 4
Bái bai 3 gia đình nhỏ khi đụng tới main